บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

E-​mail : nuay@​fgd1995​.​com

อัตราค่าบริการและความรับผิดชอบ

พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 นาย /​12 ชม. /​วัน ราคาเดือนละ.….…… บาท

หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 นาย /​12 ชม. /​เดือน ราคาเดือนละ.….…… บาท

ถ้ามีพนักงานรักษาความปลอดภัย 4 นายขึ้นไป ต้องมีหัวหน้าชุดอย่างน้อย 1 นาย

การชดใช้ค่าเสียหาย

วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ภายใต้ข้อตกลง และเงี่อนไขของสัญญาว่าจ้าง