บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

E-​mail : nuay@​fgd1995​.​com

หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย อยู่ภายใต้การอำนวยการฝึกอบรมของ นายสุชาติ ศรีสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม และคณะวิทยากร ครูฝึก ซึ่งมีประสบการณ์ ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหลักสูตรต่างๆมาแล้วและมั่นใจได้ว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ผ่านการอบรมจากบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯทุกคน จะต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีซึ่งกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

การป้องกันการโจรกรรมและการก่อวินาศกรรม

การรักษาสถานที่ บุคคล และทรัพย์สิน

การระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย

การจราจรและการให้สัญญาณจราจร

การต่อสู้ป้องกันตัว การใช้อาวุธ มีด กระบอง

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการทำงาน และระเบียบวินัยข้อบังคับต่างๆ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกฎหมายทั่วไป

การฝึกภาคสนาม ระเบียบแถว การทำความเคารพ ท่าบุคคลมือเปล่า

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อบรมการสนทนา มารยาทในสังคม และมนุษย์สัมพันธ์