บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

E-​mail : nuay@​fgd1995​.​com

หน่วยงานและระบบบริหารของบริษัท

บริษัท เฟิสท์ การ์เดียน จำกัด

ก่อตั้งขึ้นจากคณะกลุ่มบุคคลที่ประกอบด้วยผู้มีคุณวุฒิ หลายแขนงและผ่านประสบการณ์มาอย่างมากมาย ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ผ่านหลักสูตร และเกี่ยวข้องกับงานด้านการรักษาความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย ต่างก็เห็นถึงความสำคัญ ของระบบรักษาความปลอดภัยและการให้บริการด้านอื่นๆ ภายในประเทศเท่าที่บริษัทต่างๆ ดำเนินการจัดตั้งขึ้นให้แก่ผู้ใช้บริการทั่วไป มักจะคำนึงถึงประโยชน์ในทางการค้ามากเกินไป จึงขาดการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความชำนาญในด้านงานรักษาความปลอดภัย และการบริการทั่วไป อย่างแท้จริง ทำให้พนักงานรักษาความปลอดภัย ขาดคุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัยและบริการที่แท้จริง จึงมักก่อให้เกิดปัญหาและความเบื่อหน่ายแก่ผู้ว่าจ้าง คณะผู้ก่อตั้งจึงได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทฯขึ้นและดำเนินการในด้านรักษาความปลอดภัยและให้ความสะดวกแก่ผู้ว่าจ้าง และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานเป็น 5 ฝ่ายด้วยกันคือ

ฝ่ายที่ปรึกษาและวิชาการ

ภายใต้ความรับผิดชอบของ พ.ต.อ. สมศักดิ์ กลับรอด, ร.ต.อ. บุญยรักษ์ ทองอินทรีย์ และคณะจากหน่วยงานที่มีความชำนาญเฉพาะกิจมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และวางแผน เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยและการให้บริการที่ทันสมัยและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย พัฒนาหลักสูตร วางแผนการพัฒนาบุคคลากร ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

ฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม

ภายใต้ความรับผิดชอบของ ดาบตำรวจ อำนวย ชุมจินดา ประธานกรรมการ และคุณ สุชาติ ศรีสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม มีหน้าที่ดำเนินการรับสมัคร ตรวจสอบประวัติ โดยการพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติอาชญากรรม กับหน่วยงานราชการ การฝึกอบรมและทดสอบให้ผู้ที่จะจบหลักสูตรด้านการรักษาความปลอดภัย ของบริษัทฯ เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพจัดทำทะเบียนประวัติ ติดตามประวัติการทำงาน พิจารณาความดี ความชอบ พิจารณาโทษเมื่อผิดระเบียบวินัย พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

ฝ่ายปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย

ภายใต้ความรับผิดชอบของ นายสายัณห์ พรมด้วง ผู้จัดการทั่วไป และ ดาบตำรวจวสันต์ แสงวิเศษ ที่รับผิดชอบตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงาน ของพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนตามหน่วยงานต่างๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบของผู้ว่าจ้างและบริษัทฯ อบรมชี้แจงให้พนักงานรักษาความปลอดภัยที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของผู้ว่าจ้างเข้าใจกฏระเบียบหน้าที่ อย่างดี ก่อนปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน และจุดที่รักษาการณ์ รับแจ้งข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยจากผู้ว่าจ้างพร้อมทั้งแก้ไข ปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว ฉับพลัน ทันต่อเหตุการณ์ สอบสวน ประมวลหลักฐานเกี่ยวกับการโจรกรรม นำเสนอบริษัทฯ

ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

ภายใต้การรับผิดชอบของ น.ส. พันธุ์เทพี พรหมสีนวล ซึ่งรับผิดชอบดูแลงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อลูกค้า สำรวจการตลาด วางแผนด้านการตลาด ติดตามผลการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยและรับข้อมูลในการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยจากผู้ว่าจ้างเพื่อให้บริษัทฯ พัฒนา ปรับปรุง การทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

ฝ่ายธุรการและการเงิน

ภายใต้การรับผิดชอบของ นางสาวดวงกมล เฉลิมบุญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร การเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ จัดเก็บค่าบริการรักษาความปลอดภัย เงินเดือนพนักงาน