บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

E-​mail : nuay@​fgd1995​.​com

นโยบายของบริษัท

  1. จะเสริมสร้างธุรกิจรักษาความปลอดภัย ให้เป็นที่ไว้วางใจ และได้รับความเชื่อถือ จากเจ้าของสถานประกอบการ
  2. จะปกป้อง และรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง อย่างเต็มกำลัง และสุดความสามารถ
  3. จะฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนายให้มีประสิทธิภาพ มีระเบียบ วินัย เข้มแข็ง กล้าหาญ ฉับไว ได้มาตราฐาน ทหาร ตำรวจ และช่วยเหลือทางราชการได้
  4. จะส่งเสริมการจ้างแรงงาน ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีรายได้ที่มั่นคงสามารถดำรงชีพในสังคมได้อย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี ได้รับค่าจ้างแรงงานอย่างยุติธรรมตามค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด ดังเช่นผู้รับจ้างอาชีพอื่นๆ

SER­VICE MIND

พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนต้องได้รับการอบรม ต้องนำไปปฏิบัติและแสดงออกในรูปของพฤติกรรมอย่างเคร่งครัด ดังนี้

พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องแต่งเครื่องแบบสะอาด เรียบร้อย ติดป้ายชื่อ และบัตรประจำตัวตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่

ให้บริการด้วยรอยยิ้มและคำพูดที่เหมาะสมเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า

แสดงออกถึงความพร้อมและความเต็มใจในการให้บริการแก่ลูกค้า

สามารถควบคุมกิริยาท่าทางและน้ำเสียงในขณะให้บริการได้เป็นอย่างดี

เก็บอารมณ์ได้ดี ขณะรับฟังข้อร้องเรียนในเรื่องต่างๆจากลูกค้า

เปิดใจรับฟังคำติชมจากลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของตนได้เสมอ