บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

E-​mail : nuay@​fgd1995​.​com

คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน ที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงานต่างๆ ส่วนหนึ่งผ่านการคัดเลือกจากกองพันทหาร ทั้งทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ ภายใต้การควบคุมประสานงานของ ดาบตำรวจอำนวย ชุมจินดา ทำการติดต่อคัดเลือกทหารเกณฑ์ซึ่งปลดประจำการจากกองทัพต่างๆ ทั่วประเทศซึ่งจะคัดเลือกทหารที่ปลดประจำการ ที่มีความประพฤติ และบุคคลิกเหมาะสมที่จะเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย เข้ามาฝึกอบรมตามหลักสูตร ของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานรักษาความปลอดภัยที่จบหลักสูตรของบริษัทฯ แล้วจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้

  1. มีอายุระหว่าง 2050 ปี
  2. การศึกษา ต้องจบการศึกษาอย่างน้อย ประถมศึกษา ขึ้นไป
  3. เคยผ่านการเป็นทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร หรือเคยผ่านการอบรมหลักสูตร รปภ. มาแล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  4. มีความประพฤติ และ ประวัติดี ไม่เคยถูกให้ออก หรือ ไล่ออกเพราะประพฤติตัวไม่ดี
  5. ไม่เคยกระทำความผิดทางอาญา และต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกมาก่อน เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
  6. ยินยอมพิมพ์ลายนิ้วมือ และส่งประวัติไปตรวจสอบ ณ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สตช.
  7. มีบุคคลิกภาพ รูปร่าง ท่าทางเหมาะสมที่จะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัย
  8. ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของบริษัทฯ มาแล้วอย่างดี มีความพร้อมที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันทีที่ส่งตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่
  9. มีผู้รับรองความประพฤติ และค้ำประกันการเข้าทำงาน
  10. พนักงานรักษาความปลอดภัย จะต้องแต่งเครื่องแบบสะอาด เรียบร้อย ติดป้ายชื่อ และบัตรประจำตัวอยู่ตลอดเวลาที่เข้าปฏิบัติหน้าที่