บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

E-​mail : nuay@​fgd1995​.​com

การส่งเสริมและการพัฒนาความรู้ความสามารถ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากในการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถ ในการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยกำหนดนโยบาย ดังนี้

  1. พนักงานรักษาความปลอดภัย จะได้รับค่าตอบแทนคุ้มกับการทำงาน ในอัตราซึ่งไม่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่กำหนดไว้ และจะต้องได้รับการปรับเงินเดือนขึ้นตามความสามารถและอายุงาน การจ่ายค่าจ้างจะต้องตรงตามกำหนดเวลาเงินเดือนออกทุกครั้ง
  2. พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบ วินัย ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด
  3. พนักงานจะต้องมีความตื่นตัวตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่
  4. บริษัทฯ จะตรวจสอบการทำงานของพนักงานทั้งโดยเปิดเผยและปกปิด
  5. พนักงานจะทำงานภายในกำหนดที่เหมาะสม มีเวลาพักผ่อนเพียงพอ
  6. โทษของบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ความไว้วางใจ ความเข้มแข็ง เด็ดขาด ในการปกครองและบังคับบัญชา
  7. พนักงานทำผิดกฏ ข้อบังคับ ระเบียบวินัย จะถูกพิจารณาโทษสูงสุด ด้วยความยุติธรรม
  8. พนักงานที่ซื่อตรง มีผลงานดี จะได้รับการส่งเสริม และได้รับค่าตอบแทนความดี ความชอบ เลื่อนตำแหน่งเป็น หัวหน้า รปภ.